Handleiding gebruik lavalampen (2024)

Positie

Plaats een lavalamp op een vlakke ondergrond in een ruimte op kamertemperatuur tussen de 22 en 25 graden en zorg dat de lavalamp ook op kamertemperatuur is voordat u deze gaat gebruiken.

Plaats de lavalamp niet in de buurt van:

- Kinderen jonger dan 14 jaar - Om breuk te voorkomen

- Zonlicht - Om kleurvervaging te voorkomen

- Deur of Raam: Dan haalt de lavalamp de benodigde warmte niet om goed te kunnen werken

- Tocht - Om trage werking te voorkomen

- Koude locaties zoals in de buurt van een Airco - Om bevriezing te voorkomen

- Warme locaties zoals verwarming - Om oververhitting te voorkomen

- Dieren - Om breuk te voorkomen

Plaats de lavalamp niet op tapijten.

Opstellen en Opwarmen

Verricht deze handelingen in deze volgorde:

1. Laat de lavalamp en het lampje eerst op kamer temperatuur komen.

2. Plaats het lampje in de voet wanneer dit nog niet is gebeurd.

3. Het is belangrijk dat de gloeilamp gecentreerd is geplaatst en goed vast zit in de voet van de lamp. De gloeilamp en houder kunnen tijdens transport wat zijn bewogen. Druk dan voorzichtig de lamp naar het midden van de voet.

4. Plaats de fles op de voet met de dop aan de bovenkant. Wanneer de fles niet rechtop of stabiel staat kunt u deze een beetje draaien.

5. Plaats de dop van de lamp op de fles.

6. Steek de stekker in het stopcontact en zet de lamp aan.

Het opwarmen van de lavalamp duurt tussen de 2 en 4 uur afhankelijk van de grootte van de lavalamp en de omgevingstemperatuur. Het is normaal dat de voet erg warm wordt, raak de voet niet aan als de lavalamp aan staat.

Tijdens het opwarmen kunnen er stalagmietvormen ontstaan, deze zullen smelten en dan begint de lava te bewegen. De opwarmingstijd zal korter worden naarmate de lavalamp vaker gebruikt wordt.

Werking

Een lavalamp werkt het beste nadat deze vijf keer is gebruikt, bij de eerste keren dat u de lavalamp gebruikt is het mogelijk dat er kleine luchtbellen in de lava ziet.

Laat de lavalamp niet langer dan 6 uur per dag aan staan en zorg ervoor dat de lavalamp niet oververhit raakt. Dit zal de levensduur van de lavalamp verlengen. Oververhitting is te herkennen wanneer er een grote bel te zien is of een heleboel kleine belletjes.

Verplaats of schud de lamp nooit als deze aan staat of nog warm is, dit veroorzaakt onherstelbare vertroebeling.

Vervangen Gloeilamp

Wanneer de gloeilamp kapot gaat vervangt u deze door een gloeilamp van hetzelfde type en wattage. Gebruikt ALLEEN de juiste gloeilamp zoals vermeld staat in de voet van de lavalamp om brand of breuk van de glazen fles te voorkomen. Wanneer u de gloeilamp gaat vervangen laat u eerst de lavalamp minimaal een uur afkoelen en haalt u de stekker uit het stopcontact. Daarna pakt u de gloeilamp met een doekje uit de verpakking en draait deze in de fitting. Raak de gloeilamp niet de vingers aan, op uw vingers zit een zuur wat de levensduur van de gloeilamp verkort.

Wanneer de gloeilamp steeds stuk gaat bij het inschakelen van de lavalamp dat heeft u te maken met een spanningspiek op het elektriciteitsnet en is het raadzaam een overspanningsbeveiliging stekker te gebruiken.

Levensduur lavalamp

Wanneer de levensduur van de lavalamp op zijn einde loopt zal de lavalamp nevelig en/of troebel worden. De kleuren kunnen vervagen en de lava zal niet meer zo vloeiend bewegen als u gewend bent. Maak de fles nooit open en vul deze niet met andere vloeistoffen.

Reinigen

Gebruik een zachte doek om de lavalamp te reinigen. Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u de lamp gaat reinigen.

Veiligheid

Wanneer de fles gevallen is gooit u deze direct weg en gebruikt u deze niet meer, door de val kan het glas kwetsbaar geworden zijn zonder dat u dit ziet. Laat een lavalamp nooit onbeheerd achter bij kleine kinderen. Wanneer vloeistof per ongeluk wordt ingeslikt adviseren we voldoende water te drinken. Als vloeistof op de huid wordt gemorst of in de ogen komt gieter dan koud water overheen. Lavalampen zijn geen speelgoed. Houd lavalampen buiten bereik van kinderen onder de 14 jaar.

Richtlijnen gebruik lavalampen:

- Gebruik een lavalamp alleen binnenshuis.

- Lavalampen zijn geen speelgoed. Houd lavalampen buiten bereik van kinderen onder de 14 jaar.

- Plaats een lavalamp niet op tapijten.

- Plaats een lavalamp op een vlakke ondergrond in een ruimte op kamertemperatuur tussen de 20 en 24 graden.

- Laat de lavalamp niet langer dan 6 uur per dag aan staan.

- Laat een lavalamp niet branden zonder toezicht.

- Een lavalamp is niet bedoelt als nachtlamp.

- Verplaats of schud de lamp nooit als deze aan staat of nog warm is.

- Gebruik uitsluitend een lamp die vermeld staat in de voet van de lavalamp.

- Raak de lavalamp niet aan wanneer deze aan staat.

- Haal de stekker uit het stopcontact wanneer de lavalamp niet gebruikt wordt.

Handleiding gebruik lavalampen (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Carmelo Roob

Last Updated:

Views: 5959

Rating: 4.4 / 5 (45 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Carmelo Roob

Birthday: 1995-01-09

Address: Apt. 915 481 Sipes Cliff, New Gonzalobury, CO 80176

Phone: +6773780339780

Job: Sales Executive

Hobby: Gaming, Jogging, Rugby, Video gaming, Handball, Ice skating, Web surfing

Introduction: My name is Carmelo Roob, I am a modern, handsome, delightful, comfortable, attractive, vast, good person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.