Veel gestelde vragen over lavalampen (2024)

Het traag bewegen van de vloeistofbellen en het licht van lavalampen is voor veel mensen fascinerend. Maar hoe werkt een lavalamp?

Een lavalamp is een decoratieve lamp die in 1963 door Edward Craven Walker is uitgevonden, de oprichter van het Britse verlichtingsbedrijf Mathmos. Een lavalamp is voorzien van een gestold klompje was op de bodem van de fles en de rest van de fles is gevuld met een vloeistof. Door middel van een gloeilamp in de voet van de lamp wordt de fles verlicht en verwarmd waardoor het klompje gestolde was gaat smelten. Na een tijdje is de was zover opgewarmd dat deze een lager gewicht krijgt dan de vloeistof en gaat opstijgen in de fles. Door het opstijgen koelt de was weer af en zakt langzaam naar de bodem waar deze zal versmelten in de achtergebleven was. Zowel de was als het water kunnen met kleurstoffen zijn gekleurd.

Mijn lavalamp is troebel, hoe kan dat?

Een lavalamp kan troebel worden door :

* Het schudden of snel verplaatsen van de lavalamp terwijl deze warm is.

* dat de levensduur van de fles op is.

Wanneer de lavalamp geschud is of snel verplaatst is terwijl deze warm is kunt u het volgende proberen : De lavalamp onmiddellijk uitzetten zodat de lava naar beneden kan zakken en wachten totdat de lamp volledig is afgekoeld. Na het afkoelen de lamp weer aanzetten totdat de lava gesmolten is en de lamp weer uitzetten totdat deze is afgekoeld. Het uitvoeren van een aantal van deze korte "bursts" kan resulteren in een heldere lavalamp.

Waarom blijft de lava aan de onderzijde of bovenkant van mijn lavalamp zitten?
De basis van uw apparaat wordt mogelijk niet heet genoeg of wordt te heet (zie de afbeeldingen hieronder).

Veel gestelde vragen over lavalampen (1)

1: Perfect

2: Te Koud

3: Iets te warm

4: Te Warm!

5: Veel te warm


Als de lava niet beweegt, dan is de lavalamp te koud of te warm. Wanneer de lavalamp te warm is (de lava blijft beneden of boven in de lavalamp), is deze te lang gebruikt en dient deze direct uitgezet te worden om af te koelen. Wanneer de lavalamp te koud is staat deze op de tocht en dient u de lavalamp te verplaatsen naar een plek zonder tocht. Een lavalamp werkt het beste bij een kamer temperatuur van minstens 20 graden. Gebruik de lavalamp niet boven de 24 graden kamertemperatuur, in de buurt van een verwarming of meer dan 6 uur om oververhitting te verkomen.

Waarom wordt mijn Lava opgesplitst in een veelheid van kleine balletjes?
Elke lavalamp heeft zijn eigen persoonlijkheid en deze formaties zijn vaak een normaal verschijnsel. Dit kan ook een teken zijn van oververhitting van de lamp omdat ze reeds te lang aan staat.

Waarom maakt mijn lavalamp rare stalagmiet-vormen?

Dit is een normaal onderdeel van het opwarmingsproces. Hierna zal de lavalamp de gebruikelijke lavavormen laten zien.

Waarom vervaagt de kleur van mijn lava?
Na verloop van tijd zal de kleurstof in de lava vervagen, direct zonlicht zal dit proces versnellen door de ultra-violette straling. Zorg ervoor dat de lamp niet in de zon staat. Deze verkleuring is helaas permanent en de vloeistof is helaas niet vervangbaar.

Waarom is de fles van mijn lavalamp beslagen?
Lavalampen kunnen om de volgende twee redenen beslagen raken. Met de lavalamp is geschud of is verplaatst terwijl deze nog warm was of de fles is aan het eind van zijn levensduur.

Waarom zit er het lucht boven in mijn lavalamp?
De reden voor de luchtbel is om uitzetting van de vloeistof mogelijk te maken als deze opwarmt. Om voor deze uitzetting ruimte te maken kan er wel 4 centimeter lucht in zitten.

Waarom heeft mijn lavalamp bellen in het glas?

Een lavalamp-fles wordt geproduceerd in een geautomatiseerde flessenfabriek. Kleine bellen in het glas horen bij het productieproces dus zijn geen fabricagefout.

Hoe verwijder ik de lamp?
Soms is de lamp moeilijk te verwijderen. Dit is geen defect. Trek de stekker uit het stopcontact en laat de lavalamp afkoelen om de lamp van de lavalamp te verwijderen, druk zachtjes op de gloeilamp, en draai tegen de klok in. Als de lamp weerstand biedt, geef niet op maar zet iets meer kracht (wel voorzichtig natuurlijk).

Waarvoor ligt er een metalen spiraal ring onder in de fles van de lavalamp?
Deze spiraal ring is nodig om de warmte van de lavalamp te verdelen. Tijdens transport kan deze ring verplaatst zijn en niet meer aan de onderkant van de fles liggen. De ring zal tijdens het opwarmen van de lavalamp weer terug vallen naar de onderkant van de fles.

Hoe lang duurt het voordat een lavalamp opgewarmd is?

Een lavalamp zal normalerwijze binnen een tot anderhalf uur beginnen met werken. Eerst vormen zich langwerpige slierten en daarna komen de lava bolletjes. Hou er rekening mee dat de lava van een nieuwe lavalamp 'los' moet komen en dat deze tijd per lavalamp verschilt, dit 'los' komen gebeurd door de lavalamp meerdere keren enkele uren aan te zetten. Indien uw lavalamp binnen deze periode niet is opgewarmd dan zal hij wellicht op de verkeerde plaats staan of de kamer is te koud. Lavalampen werken niet op de tocht of in airconditioning. In de kamer dient het hiervoor minstens 20 graden Celcius te zijn.

Hoe dien ik de lavalamp weg te gooien als hij niet meer werkt?

Maak een gat in de metalen kap met een scherpe punt. Daarna kunt u de vloeistof eruit gieten. De fles kan dan op de normale manier worden gerecycled.

Waarom staat mijn lavalamp-fles niet rechtop in de houder?

Lavalamp flessen zijn nooit helemaal hetzelfde. Draai de fles om totdat hij goed op de houder zit.

Zijn lavalampen geschikt voor kinderen?

Een lavalamp is een luxeproduct en geen speelgoed. Wij adviseren u een lavalamp buiten het bereik van kinderen onder de 14 jaar te houden.

Aan de bovenkant van mijn lavalamp zit een grote bel die niet beweegt. Hoe komt dat?

De lavalamp is oververhit. Misschien heeft hij te lang aangestaan (meer dan 6 uur). Wij adviseren u de lamp uit te zetten en af te laten koelen. Het kan ook zijn dat de temperatuur in de kamer te hoog is (meer dan 24 graden Celcius) of dat de lamp naast de verwarming staat. Zet hem in dat geval op een andere plaats.

Hoe reinig ik mijn lavalamp?

De fles dient te worden gereinigd met een glasreiniger en een doek. De voet en kap kunnen schoongemaakt worden met een zachte doek.

Veel gestelde vragen over lavalampen (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Twana Towne Ret

Last Updated:

Views: 5957

Rating: 4.3 / 5 (44 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Twana Towne Ret

Birthday: 1994-03-19

Address: Apt. 990 97439 Corwin Motorway, Port Eliseoburgh, NM 99144-2618

Phone: +5958753152963

Job: National Specialist

Hobby: Kayaking, Photography, Skydiving, Embroidery, Leather crafting, Orienteering, Cooking

Introduction: My name is Twana Towne Ret, I am a famous, talented, joyous, perfect, powerful, inquisitive, lovely person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.